Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Αφορά στην αξιολόγηση δυσκολιών λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Τί είναι η λογοθεραπευτική αξιολόγηση.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει κλινική παρατήρηση, μια σειρά από δοκιμασίες και δραστηριότητες καθώς και τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων προκειμένου να αναλύσει λεπτομερώς τον λόγο του παιδιού.

 

Ποιος επωφελείται από μία λογοθεραπευτική αξιολόγηση.

Η κατάκτηση της γλώσσας στα παιδιά ακολουθεί ορισμένα αναπτυξιακά στάδια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φυσιολογικές αποκλίσεις στην κατάκτηση της γλώσσας και κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης, η παρέμβαση του λογοθεραπευτή είναι αναγκαία σε περιπτώσεις που το παιδί δυσκολεύεται να κατακτήσει τη γλώσσα και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά με το περιβάλλον του. Οι δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζονται τόσο σε επίπεδο έκφρασης όσο και κατανόησης. Ένα παιδί, για παράδειγμα μπορεί να δυσκολεύεται να εκφέρει σωστά κάποιους φθόγγους και να κάνει απλοποιήσεις, παραλείψεις ή αντικαταστάσεις των συγκεκριμένων φθόγγων. Άλλα παιδιά ενδέχεται να έχουν περιορισμένο λεξιλόγιο και ανώριμη δομή των προτάσεων. Υπάρχουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί έχει δυσκολία να κατανοήσει τις αρνήσεις και τις ερωτήσεις.

 

Τομείς της Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης

Με βάση την ηλικία του παιδιού μπορούν να αξιολογηθούν:

  • Ομιλία (αρθρωση φωνημάτων, παράλειψη ή αντικατάσταση φωνημάτων, φωνολογική ενημερότητα).
  • Λόγος (λεξιλόγιο ανάκληση λέξεων, κατονομασία, αφήγηση, περιγραφη κ.α.)
  • Ροή ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία, βραδυγλωσσία)
  • Επικοινωνία (έναρξη διαλόγου, μη λεκτική επικοινωνία κ.α.)
  • Φωνή (κατάλληλος τόνος στη φωνή, προσωδία κ.α.)
  • Κατάποση

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επιθυμείτε εξατομικευμένη αξιολόγηση;