Διερεύνηση της σχέσης του λόγου 2D:4D με τη νοητική στέρηση

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 14:38

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 2D:4D ΜΕ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Γάνου, Μ., Υψηλάντη, Α., & Γρούιος, Γ. Τόμος 7, 2009, 245-256

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη:

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Geschwind και Galaburda, έχει διατυπωθεί η  υπόθεση  ότι  υψηλά  επίπεδα  προγεννητικής  τεστοστερόνης  οδηγούν  στην  εμφάνιση  ενός  άτυπου  πρότυπου  εγκεφαλικής  ασυμμετρίας,  το  οποίο  με  τη  σειρά του προκαλεί γνωστική δυσλειτουργία τέτοια που ανευρίσκεται σε άτομα  με  νευροαναπτυξιακές  διαταραχές.

Άμεσος  έλεγχος  της  παραπάνω  υπόθεσης  υπήρξε προβληματικός στο παρελθόν λόγω της δυσκολίας που ενέχει η έμμεση  μέτρηση της προγεννητικής έκθεσης σε στεροειδείς ορμόνες του φύλου.

Σχετικά

Ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο λόγος ανάμεσα στο μήκος του δεύτερου προς το τέταρτο δάχτυλο (2D:4D) αποτελεί διαφυλικό δίμορφο χαρακτηριστικό  στον άνθρωπο (ο μέσος όρος του λόγου 2D:4D είναι χαμηλότερος στους άνδρες  από ό,τι στις γυναίκες), διαμορφώνεται νωρίς στην οντογένεση, και σχετίζεται  αρνητικά με την προγεννητική τεστοστερόνη.

Στην παρούσα μελέτη μετρήσαμε το λόγο 2D:4D σε ενήλικες (n = 20, 10 άντρες, 10 γυναίκες) με νοητική υστέρηση άγνωστης ιδιοπαθούς προέλευσης και σε τυπικούς ενήλικες (n = 20) εξισωμένων ως προς την ηλικία και το φύλο. Δε βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο λόγο 2D:4D των δύο ομάδων. Ωστόσο, η ανάλυση διακύμανσης έδειξε στατιστικώς σημαντική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο φύλο.

Τα αποτελέσματα του t-test για ανεξάρτητα δείγματα έδειξαν ότι ο λόγος 2D:4D των ανδρών με νοητική υστέρηση ήταν σημαντικά υψηλότερος από εκείνον των  ανδρών με τυπική νοητική ανάπτυξη. Στο μέλλον είναι ανάγκη να διασαφηνιστεί  αν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αφορούν άτομα με άλλες νευροαναπτυξιακές  διαταραχές.